Regulamin konkursu
„PROTOTYPUSS - Budujemy miasto przyszłości 2023”


1. Słowniczek
1.1 Organizator – Organizator konkursu: Fundacja PROTOTYP im. Leonardo da Vinci, ul. Podwale 70/6, 50-449 Wrocław, 
KRS: 000579231. 
1.2 Miejscem przeprowadzenia rozgrywek - Hotel ibis Styles Wrocław Centrum, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław.
1.3 Mecenas – Gmina Wrocław; 
1.4 Storna internetowa – Oficjalna stroną internetową projektu zamieszczona pod adresem: prototypuss.pl 
1.5 Turniej/Rozgrywka turniejowa – Pojedyncza rozgrywka, w której może wsiąść udział od min. 10 uczestników. 
1.6 Dzień Turniejowy – to poj. data w której może się odbywać jeden lub więcej Turniejów. 
1.7 Pseudonim/Nick - do określenia loginu, identyfikatora, itp.… Unikatowa nazwa Uczestnika, za pośrednictwem której organizator będzie informował o wynikach danej osoby. Pseudonim/Nick uczestnika można podać tylko RAZ i nie może go zmienić/modyfikować do końca konkursu.
1.8 Konsultant – osoba zajmująca się koordynację zgłoszeń z ramienia Organizatora. M.in. odbiera zgłoszenia, udziela informacji,   nawiązuje kontakt zwrotny – za pośrednictwem: telefonicznie, sms, e-mail, sms, chatu i innych. 
1.9 Potencjalny Uczestnik - osoba spełniająca kryteria udziału w niniejszym projekcie (opis w pkt 3). 


2. Cel 
2.1 Celem edukacyjnym konkursu jest zdobywanie przez młodzież w atrakcyjny sposób dodatkowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności: dostrzegania oraz wykorzystywania szans, oceny ryzyka i gotowości do jego podjęcia, kojarzenia faktów, wyciągania trafnych wniosków, pracy zespołowej, innowacyjności oraz rozwiązywania problemów.
2.2 Uczestnikom zaproponujemy udział w zabawie w formie gry, w której każdy wcieli się w prezesa lub vice prezesa nowo powstałej organizacji. W toku rozgrywki zadaniem uczestników będzie z jednej strony osiągnięcie jak najlepszego poziomu rozwoju własnej struktury, z drugiej dbanie o stopień rozwoju miasta, ponieważ ten aspekt nie pozostanie bez wpływu na ogólną wydajność i sprawność organizacji, którą zarządzają. 
2.3 W rozgrywkach zostanie m.in. wykorzystana unikatowa technologia pomocy dydaktycznych, z których będzie mógł skorzystać każdy uczestniczący. Będzie to zestaw gigantycznych klocków, przypominających popularne klocki - zabawki z serii „Technik”. Zasadniczą innowacją, wyróżniającą ten pomysł, jest fakt że proponowany zestaw, w porównaniu do zabawkowego odpowiednika, jest ogromny, bo wykonany w 15-krotnie większej skali!


3. Uczestnicy
3.1 Beneficjentami/uczestnikami zadania mogą być wyłącznie dzieci i młodzież, pobierającym nauki w formie dziennej, 
a uczęszczające do wrocławskich szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół policealnych i pomaturalnych. 
3.2 Organizator dopuszcza do udziału rozgrywkach inne osoby (m.in. gości specjalnych, kadrę pedagogiczną i rodziców).  Szczegółowe zasady udziału tych osób zostaną określony w późniejszym terminie,  jednakże ich udział w żaden sposób nie może wpłynąć na wynik osiągnięty/zdobycie przewagi innych uczestników gry wymienionych w pkt 3.1.


4. Zgłoszenia 
4.1 Udział w konkursie dla wszytkach uczestników jest nieodpłatny.
4.2 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych naborów są ogłaszane na stronie internetowej projektu. 
4.3 Zgłoszenia można wysłać od chwili otwarcia naboru do chwili jego zakończenia. Zgłoszenia wysyłane przed i po terminie naboru nie będą rozpatrywane. 
4.4 Zwykle zamknięcie naboru na dany Dzień Turniejowy nastąpi najpóźniej na 3 dni przed zaplanowanym Dniem Turniejowym. Po tym czasie, na stronie projektu, opublikowana zostanie informacje o: całkowitej liczebnie przyjętych zgłoszeń, listy osób które się zakwalifikowały oraz dokładnej godzinie, o której Uczestnicy powinny się stawić. 
4.5 Poprawnie zgłoszenie to takie, w którym: 
4.5.1 Przesłano poprawne dane osobowe przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie projektu.
4.5.2 Otrzymano informację zwrotną od Organizatora (kontakt Konsultanta) w max. przeciągu 72 godziny od wysłania zgłoszenia. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, zgłaszający proszony jest o kontakt z Konsultantem. Szczegółowe dane kontaktowe podane są na stronie projektu.  
4.6 Każdy Uczestnik może zgłosić się wielokrotnie. Podczas rozpatrywania zgłoszeń pierwszeństwo otrzymywać będą zawsze osoby (wg. kolejności):
4.6.1 O najniższej wartości Punktów doświadczenia (PD);   
4.6.2 Kolejność zgłoszeń.
4.7 Uwagi: Zgłoszenia zawierające niepełne dane lub które zawierają wulgaryzmy /niecenzuralne słowa będą automatycznie odrzucane.


5. Dopuszczenie do Turnieju
5.1 Aby być dopuszczonym to Turnieju, Uczestnik musi spełnić następujące warunki,:
5.1.1 Każdorazowo stawić się osobiście o wyznaczony czasie i miejscu. Informacje te będą opublikowane na stronie projektu.
5.1.2 Każdorazowo posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną . Dokument jest wymagana do weryfikacja tożsamości.
5.1.3 Jednorazowo, przy pierwszym udziale,  posiadać ze sobą wydrukowaną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego – „Zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka”. Niniejsza zgoda jest niezębna do prawidłowego udokumentowania przebiegu rozgrywek oraz podani informacji o ich odbyciu się w mediach społecznościowych.   
5.1.4 Brak spełnienia któregokolwiek z w/w punktów skutkuje dyskwalifikacją z Turnieju Uczestnika. 


6. Rodzaje punktacji:
6.1 Punkty Zwycięstwa (PZ) – zdobywane w pojedynczym Turnieju i służące do wyłonienia jego zwycięzcy. Każdy uczestnik stający w Turnieju otrzymuje na jego starcie: 0 (PZ). Dokładne zasady zdobywania (PZ) określone są w szczegółowej instrukcji, którą otrzymuje każdy z uczestników na 15 min przed rozpoczęciem danego Turnieju. 
6.2 Punkty Rankingowe (PR) – służą do klasyfikacji wszystkich uczestników. Przeliczane są po każdym zakończonym Turnieju wg. wzorów:   
PR Cząstkowe Uczestnika = Rzeczywista ilość graczy w Turnieju * (PZ Uczestnika zdobyte w danym turnieju /PZ Zdobyte przez zwycięzcę danego Turnieju) i zaokrąglone do 0.1
PR Uczestnika = Suma (PR Cząstkowe Uczestnika zdobyte we wszystkich turniejach, w których brał udział) 
6.3 Punkty Doświadczenia (PD) – To punkty, które zdobywa Uczestnik każdorazowo gdy zakwalifikuje się do Turnieju. Każde zakwalifikowanie zwiększa (PD) uczestnika o +1 pkt. Każdy nowo przybyły Uczestnik rozpoczyna z PD = 0. 
6.4 Każdy uczestnik ma możliwość bieżącego zbijania własnych punktów PD poprzez polecenie konkursu osobą, które w nim nigdy wcześniej nie brały udziału. Każdorazowo gdy ilość nowo zakwalifikowanych Uczestników, i która wzięła udział w rozgrywkach, poda w formularzu złożeniowym Pseudonim polecającego, ten po zebraniu w ten sposób 6 takich poleceń, automatycznie uzyskuje zbicie własnych (PD) o „minus” 1 pkt. 


7. Rodzaje Turniejów i sposób zakwalifikowania się do nich:
7.1 Konkurs podzielony jest na dwa rodzaje rozgrywek: 
7.1.1 Turnieje Podstawowe, które organizowane są wielokrotnie. W 2023 roku przewidziano 18 takich wydarzeń. Aby starać się o wzięcie udziału należy w prawidłowy sposób wysłać zgłoszenie. 
7.1.2 Turniej Finałowy rozgrywany TYLKO jeden raz w roku. O zakwalifikowaniu się do tego wydarzenia decydują zdobyte przez uczestnika (PR). Do udziału zaproszeni zostaną Uczestnicy, którzy w ciągu roku zdobyli ich największą ilość. 


8. Nagrody - opis nagród przewidzianych dla zwycięzców i sposobu ich przyznawania.
8.1 Wyniki z poszczególnych turniejów, będą publikowane na bieżąco na stronie projektu w przeciągu 2-3 dniu roboczych od ich zakończenia. Informacja o winiakach turniej finałowego zostanie podana zaraz po zakończeniu rozgrywki finałowej.
8.2 Dla osób, biorących udział w Turnieju Podstawowym przewidziano tylko jedną nagrodę za zajęcie I miejsca – kwotę 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych). Nagroda oficjalnie wręczona jest w kolejnym najbliższym dniu Turniejowym.  
8.3 Dla osób, biorących udział w turnieju finałowym przewidziano tylko jedną nagrodę za zajęcie I miejsca – kwotę 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych). Nagroda oficjalnie wręczona zaraz po zakończeniu Turnieju Finałowego. 
8.4 Organizator zastrzega sobie prawo przyznania innych nagród.
8.5 Uwagi:
8.5.1 W przypadku zdobycia I miejsca przez więcej niż jednego zawodnika, nagroda przewidziana w danym turnieju, zostanie rozdzielona po równo na wszystkich laureatów. 
8.5.2 O szczegółach formalnych odbioru nagród (tj. konieczności podania dodatkowych danych osobowych) Organizator poinformuje zwycięzców zaraz po opublikowaniu wyników. 
8.5.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn lezących po stronie Uczestnika, w tym m.in. brak lub niepodanie prawidłowych danych osobowych. 
8.5.4 Nagrody wszystkim zwycięzcą, zostaną przekazane przelewem w przeciągu 10 dni roboczych od daty ich oficjalnego odebrania.  


9. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem danych osobowych jest Zarząd Fundacji Prototyp im. Leonardo da Vinci z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 70/6, 50-449 Wrocław, KRS: 0000579231.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją projektu w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych. W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom księgowym, podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne,  zakładom ubezpieczeń oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 1. Czasu trwania projektu. 2. Przepisy prawa, które obligują Organizatora do przetwarzania danych przez określony czas.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje im również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagród. Fakt niepodania w/w. danych skutkuje brakiem możliwości jej odebrania. 


10. Postanowienia końcowe
10.1 Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwa Jury oraz Organizator. 
10.2 Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się̨ z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10.3 Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu można zgłaszać:
10.3.1 Organizatorom i Jury ustnie, w trakcie trwania turniejów. 
10.3.2 E-mailowo na adres: biuro@fundacjaprototyp.pl (adres mailowy Organizatora).
10.4 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 


Wrocław 01.05.2023r.

REGULAMIN

Prototypuss
Prototypuss
Prototypuss
Prototypuss

PROTOTYPUSS © 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

Prototypuss

Projekt "Prototypuss — budujemy miasto przyszłości" finansowany jest ze środków Gminy Wrocław.