Prototypuss

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE!

Korzy­sta­jąc z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO wyślij swoje zgło­sze­nie z uni­kal­nym Pseu­do­ni­me­m/Nic­kiem. Potrzebne będą też Twoje dane kon­tak­towe oraz nazwa szkoły. Pocze­kaj na infor­ma­cję zwrotną z naszej strony i gotowe!

3.

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU

Dokładnie przeczytaj REGULAMIN — przesyłając zgłoszenie akceptujesz jego postanowienia.

2.

TERMINARZ NA 2023 r.

Nabór oficjalnie został otwarty, rekru­ta­cja trwa.
Dokładne terminy odnajdziesz w zakładce TERMINARZ.

1.

Jakie są nagrody?

Prototypuss

W każ­dym z 18-u tur­nie­jów pod­sta­wo­wych nagroda główna wynosi 400 zł. Do roz­gry­wek możesz star­to­wać wie­lo­krot­nie, a jako uczest­nik Tur­nieju Fina­ło­wego masz szansę zgar­nąć aż 2 000 zł!

Dla kogo?

Prototypuss

Gra jest kon­kursem prze­zna­czony jest dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Do zabawy zapra­szamy jednak rów­nież peda­go­gów, rodzi­ców,  studentów i innych.

Na czym polega rozgrywka?

Prototypuss

Buduj i ulep­szaj swoje włości dzięki zdo­by­wa­nym zaso­bom. Pro­wadź bada­nia i twórz tech­no­lo­gię, ta napę­dza inno­wa­cyjną gospo­darkę.

Co robimy?

Prototypuss

Orga­ni­zu­jemy grę edukacyjną,  w któ­rej wcie­lasz się w rolę Szefa nowo ­pow­sta­łej Firmy, aby za jej pośred­nic­twem osiągnąć Sukces.

Prototypuss

ZOBACZ VIDEO

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDAJĄ NASZE TURNEJE

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

PRZED WYSŁANIEM ZGŁOSZENIA PRZECZYTAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU KONKURSU

REJESTRACJA

Informacja: Jesteś liderem i chcesz zgłosić grupę zorganizowaną powyżej 15 uczestników – skontaktuj się z nami pisząc na biuro@prototypuss.pl lub zadzwoń pod numer  +48 785 077 757 

Pseudonim/Nick

Imię i nazwisko

Charakter uczestnictwa

Szkoła *wybierz „n/d” jeśli jesteś „gościem”

Telefon kontaktowy

E-mail kontaktowy

Dzień turniejowy

Kod

Komentarz

Wyślij
Wyślij
Zgłoszenie zostało wysłane — dziękujemy!
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Prototypuss

PRESTIŻOWA GRA SYMULACYJNA, EKONOMICZNO - TECHNICZNO - SPOŁECZNA PROTOTYPUSS PRESTIŻOWA GRA SYMULACYJNA, EKONOMICZNO - TECHNICZNO - SPOŁECZNA PROTOTYPUSS PRESTIŻOWA GRA SYMULACYJNA, EKONOMICZNO - TECHNICZNO - SPOŁECZNA PROTOTYPUSS PRESTIŻOWA GRA SYMULACYJNA, EKONOMICZNO - TECHNICZNO - SPOŁECZNA PROTOTYPUSS PRESTIŻOWA GRA SYMULACYJNA, EKONOMICZNO - TECHNICZNO - SPOŁECZNA PROTOTYPUSS PRESTIŻOWA GRA SYMULACYJNA, EKONOMICZNO - TECHNICZNO - SPOŁECZNA PROTOTYPUSS 

PRESTIŻOWA GRA SYMULACYJNA, EKONOMICZNO - TECHNICZNO - SPOŁECZNA PROTOTYPUSS

PRESTIŻOWA GRA SYMULACYJNA, EKONOMICZNO - TECHNICZNO - SPOŁECZNA PROTOTYPUSS

Prototypuss
Prototypuss
Prototypuss
Prototypuss

PROTOTYPUSS © 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

Prototypuss

Projekt "Prototypuss — budujemy miasto przyszłości" finansowany jest ze środków Gminy Wrocław.